NekpijnWetenschap en onderzoek met de klinische praktijk in contact brengen.

Om tot samenwerking te komen is contact tussen de dagelijkse praktijk en wetenschap een vereiste. Dit contact dient laagdrempelig en vrij toegankelijk te zijn voor de betrokkenen uit wetenschappelijk onderzoek, studenten, fysiotherapeut-specialisten van de NVMT, NVFS, NVOF en NFP en leden van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie. 

Met deze samenwerking van wetenschappelijk onderzoekers, clinici van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie op initiatief van de Beroepsinhoudelijke verenigingen wordt gestreefd op een verantwoorde wijze onderzoek te doen en innovaties mogelijk te maken op het gebied van fysiotherapeutische diagnostiek en behandeling. De initiatieven tot onderzoek en innovatie kunnen bijvoorbeeld komen vanuit klinisch experimenteel onderzoek en de kliniek. 

De Capita Selecta lezingen, de MSG symposia en de website bieden gelegenheid voor leden van de NVMT, NVFS, NVOF en NFP en het MSG netwerk met onderzoekers te communiceren.

Participatie van klinische praktijk in wetenschappelijk onderzoek

Het wederzijds belang dat de dagelijkse praktijk en de wetenschap hebben bij onderzoek binnen de fysiotherapie zal worden vormgegeven door participatie van een netwerk van MSG praktijken fysiotherapie in wetenschappelijk onderzoek binnen de vakgroep Musculoskeletal Physiotherapy Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  Zo kan de onderzoekagenda wordt mede bepaald door de fysiotherapeuten aangesloten bij het netwerk en kunnen onderzoeksvragen die in de praktijk zijn geïnitieerd verder worden uitgewerkt binnen een wetenschappelijke setting.

Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek vanuit het MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Behalve voor logistieke ondersteuning kunt u ook bij het MSG Science Netwerk Fysiotherapie advies of begeleiding aanvragen bij het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek.  De aanvraag voor logistieke ondersteuning, advies of begeleiding bij het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek moet aan de volgende criteria voldoen:   

  • relevantie van het onderzoek voor het specialistisch (MSG) vakgebied
  • een onderzoekvraag die wetenschappelijk onderbouwd is.

De aanvraag kunt u insturen naar aanvraag ondersteuning onderzoek MSG  De stuurgroep van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie zal uw aanvraag in behandeling  nemen en daarover binnen 8 weken een besluit over nemen.  

MSG Science Netwerk Fysiotherapie: verzameling van data en begeleiding van wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om ons vak verder te kunnen onderbouwen en verder te ontwikkelen. Voor het verzamelen van data is echter deelname aan wetenschappelijk onderzoek door collega's fysiotherapeuten cruciaal.   

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie streeft ernaar een infrastructuur voor klinisch wetenschappelijk onderzoek te bieden bestaande uit fysiotherapeuten die een actieve bijdrage willen leveren aan wetenschappelijk onderzoek.  Tegelijkertijd zal het MSG Science Netwerk Fysiotherapie een podium bieden om wetenschappelijke kennis te delen en intercollegiaal contact te stimuleren tussen onderzoekers en clinici.

De bij het MSG Science Netwerk Fysiotherapie aangesloten praktijken participeren in wetenschappelijk klinisch onderzoek dat een retrospectief, cross-sectioneel of prospectief design kan hebben.  Behalve voor het reguliere klinisch onderzoek biedt het MSG Science Netwerk Fysiotherapie ook ruimte voor pilots in voorbereiding op grotere projecten. 

De aangesloten praktijken selecteren patiënten die aan bepaalde inclusiecriteria voldoen en/of controlegroepen waarvan een basis-dataset beschikbaar is.  

Het verzamelen van data door deelnemers aan het MSG Science Netwerk Fysiotherapie is essentieel voor het succes van het netwerk en kan op verschillende niveaus plaatsvinden. 

- Niveau 1: Zelf bijkomende data verzamelen volgens een onderzoeksprotocol.

Voor veel onderzoeksvragen is specifieke informatie nodig die niet standaard bevraagd wordt. Soms kan deze toegevoegd worden aan het EPD, soms zullen we ervoor kiezen deze data apart te verzamelen. Dit betekent dat u en/of uw patiënten extra onderzoeksgegevens aan dienen te leveren, hetgeen een extra tijdsinvestering vergt. Deze dataverzameling kan ofwel elektronisch verlopen (via specifiek ontwikkelde en beveiligde webpagina’s), ofwel via papieren formulieren (afhankelijk van project). Per project kunt u beslissen of u wel of niet deelneemt.

Niveau 2: Data laten verzamelen (in uw praktijk) door promovendi of studenten MSc Musculoskeletal Physiotherapy Sciences (www.vu.nl/mps).

Soms dient de dataverzameling uitgevoerd te worden door promovendi of door studenten als onderdeel van hun onderzoeksproject. Bijvoorbeeld omdat bepaalde apparatuur niet standaard voorhanden is de praktijk, omdat datacollectie gespecialiseerde technieken vereist, of simpelweg te veel tijd in beslag neemt voor een praktiserend fysiotherapeut. Zowel voor promovendi als MSc studenten geldt dat de primaire begeleider/promotor een medewerker is van de Faculteit Gedrag en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.  U dient hiervoor als therapeut tenminste over een opleidingsniveau van MSc te beschikken. 

 

Voordelen voor u als lid van MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Als lid van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie werkt u als fysiotherapeut-specialist mee aan de verdere wetenschappelijke ontwikkeling van de musculoskeletale fysiotherapie. Als u meedoet aan een van de projecten kunt u accreditatie krijgen voor het includeren van patienten of het volgen van scholing.  Aan de geaccrediteerde Capita Selecta lezingen zijn voor u als lid geen kosten verbonden en krijgt u korting op het jaarlijks MSG symposium.  Als u bij uw registratie ook inschrijft voor onze nieuwsbrief wordt u meeerdere keren per jaar op de hoogte gehouden van de projecten en ontwikkelingen van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie.

MSG praktijken per provincie